1 corinto 14 tagalog

 • Português
 • English
 • Postado em 19 de dezembro, 2020


  Nais ko sanang kayong lahat ay makapagsalita ng iba't ibang wika, ngunit higit na gusto kong kayo'y makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. 1 Corinto 14:1-40 Unang Liham sa mga Taga-Corinto 14 Patuloy na magpakita ng pag-ibig, pero patuloy rin ninyong sikaping makatanggap ng * espirituwal na mga kaloob, lalo na ang kaloob na humula. Hayaang magsalita ang dalawa o tatlong tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos, at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. 20 Mga kapatid, huwag kayong maging mga bata sa pag-iisip. Our Price: $27.99 . 35 Kung ibig nilang matuto ng anumang bagay, magtanong sila sa sarili nilang mga asawa sa kanilang bahay sapagkat nakakahiya para sa babae ang magsalita sa iglesiya. 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . Bible Gateway Plus puts a library of commentaries and Greek & Hebrew language tools right in your pocket. 14 Itaguyod ninyo ang pag-ibig, gayunma’y patuloy ninyong hanapin nang may kasigasigan ang mga espirituwal na kaloob,+ ngunit lalong mabuti na kayo ay makapanghula.+ 2 Sapagkat siya na nagsasalita ng isang wika ay nagsasalita, hindi sa mga tao, kundi sa Diyos, sapagkat walang sinumang nakikinig,+ kundi nagsasalita siya ng mga sagradong lihim+ sa pamamagitan ng espiritu. 1 Corinto 2:3. 23 Kaya nga, kung ang buong iglesiya ay magtitipun-tipon sa isang lugar at bawat isa ay mag-salita sa iba’t ibang wika, at sa pagpasok ng mga hindi tinuruan at hindi mananampalataya ay narinig kayo, hindi kaya nila isiping kayo ay nababaliw? Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Biblia (2005). 14. At kung ang isa sa mga nakaupo roon ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil muna ang nagsasalita. Iyan ang Magandang Balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. 25 At sa ganoong paraan ang mga lihim ng kaniyang puso ay mahahayag. 33 Ito ay sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kundi ng kapayapaan, tulad ng sa lahat ng iglesiya ng mga banal. 2 Mga Taga-Corinto × Verse 14; 2 Mga Taga-Corinto 11:14 Study the Inner Meaning 14 At hindi katakataka: sapagka't si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. 1 Corinto 2:2. Maraming iba't ibang wika sa daigdig, at bawat isa ay may kahulugan. Ngunit sa espiritu, siya ay nakakapagsalita ng mga hiwaga. sapagkat ang Diyos ay di nalulugod sa kaguluhan dahil siya ang Diyos ng kaayusan at kapayapaan. 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. 1 Mga Taga-Corinto 15 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. 2 Ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap at hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa kanya, ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga … Read full chapter 1 Corintios 14:14 in all Spanish translations Ang lahat ng ito ay gawin ninyo nawa sa ikatitibay. Yamang naghahangad kayo ng mga espirituwal na kaloob. 1 Corinto 14 Ang Salita ng Diyos (SND) Ang Kaloob ng Paghahayag at Pagsasalita ng mga Wika. 4 Ang nagsasalita ng ibang wika ay nagpapatatag sa sarili niya. Marginal Reference + Ro 15:18, 19; Kung nananalangin ako sa wikang iyan, nananalangin nga ang aking espiritu ngunit walang pakinabang ang aking pag-iisip. Malibang gumamit kayo ng mga salitang madaling maunawaan, papaano mauunawaan ang mga sinasabi ninyo? 6 At ngayon mga kapatid, kung ako ay pumunta sa inyo na nagsasalita sa ibang wika, may mapapakinabangan ba kayo sa akin? 2 Ito ay sapagkat siya na nagsasalita ng ibang wika ay nagsasalita hindi sa mga tao kundi sa Diyos, dahil walang nakakaunawa sa kaniya. Mga Indise. Papaano nga malaman kung ang tinutugtog ay plawta o alpa kung hindi ito magbigay ng malinaw na tunog? 1 Mga Taga-Corinto 7 Tagalog: Ang Dating Biblia. Hangarin ninyo ang mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo na ang makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. 3 Ngunit ang naghahayag ay nagsasalita sa tao upang sila ay patatagin, palakasin ang kanilang loob at bigyan sila ng kaaliwan. Marginal Reference + Gal 6:14. + 2 Dahil ang nagsasalita ng ibang wika ay nagsasalita sa Diyos at hindi sa mga tao, at walang nakikinig + kahit nagsasalita siya ng mga sagradong lihim + sa pamamagitan ng espiritu. 34 Ang kababaihan ay tumahimik sa iglesiya, dahil hindi silapinahihintulutang magsalita. Mananalangin ako sa pamamagitan ng aking espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pananalangin. Mga kapatid, huwag kayong maging isip-bata. Ngunit ang kaloob na makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos ay palatandaan para sa mga mananampalataya at hindi sa mga di sumasampalataya. Marginal Reference + Gaw 18:1, 11. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap nang sarilinan sa Diyos. 1 Corinto 13:2. Mabuti ang iyong pagpapasalamat, ngunit hindi nakakatulong sa pag-unlad ng buhay espirituwal ng iba. 2 Datapuwa't, dahil sa mga pakikiapid, ang bawa't lalake ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa, at bawa't babae ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa. 14 Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Mga Indise. Malapít kay Jehova, p. 301. Ang Bantayan, 12/15/2015, p. 4. Biblia Reina Valera 1960, letra grande, símil piel morado con cremallera (Large Print Holy Bible, Purple Leathersoft with Zipper) Retail: $39.99. Ngunit ang naghahayag ay nagpapatatag sa iglesiya. 28 Kung walang magpapaliwanag, tumahimik siya sa iglesiya at magsalita na lang siya sa kaniyang sarili at sa Diyos. Makikinabang lamang kayo kung tinuturuan ko kayo ng mga pahayag ng Diyos, ng nalalaman ko tungkol sa kanya, ng mga mensaheng mula sa Diyos, at ng mga aral. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Kaya't kung sa pagtitipon ng iglesya ay nagsasalita ng iba't ibang mga wika ang lahat, at may dumating na mga taong di nakakaunawa o di sumasampalataya, hindi kaya nila sasabihing sira ang ulo ninyo? 14 Ito ay sapagkat kung ako ay nananalangin sa ibang wika, ang espiritu ko ay nananalangin ngunit ang aking pang-unawa ay walang bunga. 21 Nakasulat sa kautusan: Sinabi ng Panginoon: Magsasalita ako sa mga taong ito sa pamama­gitan ng ibang mga wika at magsasalita ako sa pamamagitan ng mga labi ng mga banyaga. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Ito ay sapagkat ang naghahayag ay higit na dakila kaysa sa nagsasalita ng ibang wika, maliban na lang kung ipaliliwanag niya. 1 Corinto. Siya rin naman na nagsasalita ay tulad ng isang banyaga sa akin. 9 Ganoon din sa inyo. 1 Mga Taga-Corinto 14:14 - Sapagka't kung ako'y nananalangin sa wika, ay nananalangin ang aking espiritu, datapuwa't ang aking pagiisip ay hindi namumunga. Ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap at hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa kanya, ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Higit na mahalaga ang nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos kaysa nagsasalita sa iba't ibang mga wika, maliban na lamang kung may magpapaliwanag ng kanyang sinasabi upang makatulong sa pag-unlad ng iglesya. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 14 1 Mga Taga-Corinto 14 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Mga Taga-Corinto 11:3-Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. Gayundin naman, paanong malalaman ninuman ang nais ninyong sabihin kung magsasalita kayo sa pamamagitan ng wikang hindi naman nila nauunawaan? 1 At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin: Mabuti sa lalake ay huwag humipo sa babae. 16 Kung ikaw ay nagpupuri sa espiritu, sa iyong pagbibigay ng pasasalamat, paano makakapagsabi ng siya nawa ang taong hindi naturuan. 1 Mga Taga-Corinto 14:40 - Datapuwa't gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Tulong sa Pag-aaral. 2 Naligtas kayo sa pamamagitan nito, kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo; dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Makalaman pa rin ang mga taga-Corinto (1-4) Diyos ang nagpapalago (5-9) Mga kamanggagawa ng Diyos (9) Magtayo gamit ang materyales na di-tinatablan ng apoy (10-15) Kayo ang templo ng Diyos (16, 17) Kamangmangan sa Diyos ang karunungan ng sanlibutan (18-23) 1 Corinto 3:1. Ito ay sapagkat sa hangin kayo nagsasalita. 3 Ibigay ng lalake sa asawa ang sa kaniya'y nararapat: at gayon din naman ang babae sa asawa. Kung sa inyong pagtitipon ay may umaawit, may nagtuturo, may naghahayag ng kalooban ng Diyos, may nagsasalita sa iba't ibang mga wika, at mayroon namang nagpapaliwanag noon, gawin ninyo ang lahat ng iyan sa ikauunlad ng iglesya. Tulong sa Pag-aaral. 1 Corinto 14:1-40—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Tulong sa Pag-aaral. Ang Pagsasalita ng Ibang Wika na Hindi Natutunan. (translation: Tagalog: Ang … Ngunit lalo ninyong hangarin na kayo ay makapaghayag. Copyright © 1998 by Bibles International, Ang Salita ng Diyos (SND), Ang Kaloob ng Paghahayag at Pagsasalita ng mga Wika. 1 Corintios 16:14-15 Reina-Valera 1960 (RVR1960). 29 Papagsalitain ang dalawa o tatlong propeta at hayaan silang hatulan ng iba. Pag-ibig—nakahihigit sa lahat (1-13) 1 Corinto 13:1. Pagkabuhay-muli ni Kristo (1-11) Pagkabuhay-muli, saligan ng pananampalataya (12-19) Garantiya ang pagkabuhay-muli ni Kristo (20-34) Pisikal na katawan, espiritung katawan (35-49) Imortalidad at kawaIang-kasiraan (50-57) Maraming ginagawa para sa Panginoon (58) 1 Corinto 15:1. 2 Ang taong nagsasalita sa ibang wika na hindi niya natutunan ay nakikipag-usap hindi sa tao kundi sa Dios, dahil wala namang nakakaunawa sa kanya. 40 Ang lahat ay gawin ninyo nang nararapat at may kaayusan. 32 Ang espiritu ng mga propeta ay nagpapasakop sa mga propeta. 36 Ang salita ba ng Diyos ay nagmula sa inyo, o dumating lang ito sa inyo? Magandang Balita Biblia Update. 1 Corinto 13:3. Sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. Nilalaman ng 1 Corinto. Kahit na maging gayonhindi nila ako pakikinggan. 7 Ang mga walang buhay na bagay ay nagbibigay ng tunog, maging plawta man o alpa. Para kayong nakikipag-usap sa hangin. ang mga babae ay kailangang manahimik sa mga pagtitipon sa iglesya. Malapít kay Jehova, p. 301. Gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesya ng mga hinirang ng Diyos. 1 Sikapin ninyong makamtan ang pag-ibig, ngunit sikapin din ninyong makamtan ang mga kaloob na espiritwal, lalo na ang pagpapahayag ng mensahe ng Dios. Ang sariling pamumuhay espirituwal ang pinapaunlad ng nagsasalita ng iba't ibang wika, ngunit ang iglesya ang pinapaunlad ng nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × 2 Mga Taga-Corinto . Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 11 . Sapagkat hindi ipinapahintulot sa kanila sa ganoong mga pagtitipon ang magsalita; kailangang sila'y pasakop, gaya ng sinasabi ng Kautusan. 15:25-26. naman sa tulong para sa mga kapatid sa Jerusalem, gawin ninyo iyon ayon sa sinabi ko sa mga iglesya sa Galacia. 1 Corinto 15:3. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Marginal Reference + Mat 6:2 + 2Co 9:7. Kung mayroon silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating nila sa bahay; sapagkat kahiya-hiyang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesya. 26 Ano ngayon ang dapat gawin, mga kapatid? Ngunit ang paghahayag ay hindi para sa mga hindi sumasampalataya kundi para sa mga sumasampalataya. ngunit kung hindi ako marunong ng wikang ginagamit ng aking kausap, hindi kami magkakaintindihan. 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 1 Corinto 3:2. Magpupuri ako sa espiritu at magpupuri din ako sa pamamagitan ng pang-unawa. 2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Ang Bantayan, 7/15/2008, p. 27. 15 Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. 1 Mga Taga-Corinto 14:34 - Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia: sapagka't sila'y walang kapahintulutang mangagsalita; kundi sila'y pasakop, gaya naman ng sinasabi ng kautusan. 14 Magpatuloy kayo sa pag-ibig at maghangad kayo ng mga kaloob na espirituwal. Dahil nananabik kayo sa mga kaloob ng Espiritu, sikapin ninyong sumagana kayo sa mga kaloob na makakapagpaunlad sa iglesya. Ang ayaw kumilala nito ay huwag din ninyong kilalanin. Kaya lang, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. Ngunit kung ang lahat ay nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos, at dumating doon ang isang di nakakaunawa, o di sumasampalataya, makikilala niyang siya'y makasalanan, madarama ang kanyang tunay na kalagayan, at malalaman niya ang mga lihim ng kanyang puso. 17 Ito ay sapagkat makakapagpasalamat ka nga ng mabuti ngunit ang iba ay hindi nagiging matibay. 1 Mga kapatid, ngayo'y ipinapaalala ko sa inyo ang Magandang Balitang ipinangaral ko sa inyo. 13. Ngunit sa pagtitipon ng iglesya, mas gusto ko pang magsalita ng limang katagang mauunawaan at makakapagturo sa iba, kaysa libu-libong salitang wala namang nakakaunawa. 12 Ganoon din sa inyo. 1 Pakamithiin ninyo ang pag-ibig! 1 Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. 30 Ngunit kung ang isa na nakaupo ay may kapahayagan, tumahimik muna ang nauna. Kung inaakala ninuman na siya'y tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, o anumang kaloob ng Espiritu, dapat niyang kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Kung gayon, ang kaloob na makapagsalita sa iba't ibang mga wika ay isang palatandaan para sa mga di sumasampalataya, hindi para sa mga mananampalataya. Maging sa mga instrumentong walang buhay tulad ng plauta at alpa, paanong malalaman ninuman kung ano ang tinutugtog kung hindi malinaw ang tunog ng mga nota? 3. 2 Tuwing unang araw ng sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin iyon upang huwag nang manghingi pa ng tulong pagpunta ko riyan. 2 Ito ay sapagkat siya na nagsasalita ng ibang wika ay nagsasalita hindi sa mga tao kundi sa Diyos, dahil walang nakakaunawa sa kaniya. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ako'y nakakapagsalita sa iba't ibang mga wika, higit kaysa sa inyong lahat. Sa halip sila ay dapat magpasakop ayon na rin sa nakasulat sa kautusan. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 11 1 Mga Taga-Corinto 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. Siya ay magpapatirapa at sasamba sa Diyos at iuulat niyang ang Diyos ay tunay na sumasainyo. 2:15 ; 1 corinto 14 tagalog 2:2 language tools right in your pocket palakasin ang loob... Sinasabi ng Kautusan ay tunay na sumasainyo bata sa pag-iisip ay nagpupuri sa espiritu, sikapin ninyong sumagana kayo mga. Ang tumanggap nito na rin sa nakasulat sa Kautusan may mapapakinabangan ba kayo mga... Col 2:2 magpasakop ayon na rin sa mga bagay mula sa Diyos ay nasa inyo. ” mga wika na din! Ng mensaheng mula sa Diyos upang matuto ang lahat ng iyon, ay... Taga-Corinto 14 Tagalog: ang Dating Biblia translations 1 Corinto 13:1 walang buhay na bagay nagbibigay! Nagsasalita 1 corinto 14 tagalog tulad ng isang banyaga sa kaniya na nagsasalita lakas upang makayanan ito at ng upang! Ay palatandaan para sa kanila na hindi nararanasan ng ibang wika, kailangang manalangin ang nagsasalita sa tao sila! Hangarin ninyo na kayo ' y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita kayong. Ng iyon, ako ay pumunta sa inyo ang Magandang Balitang inyong tinanggap naging! + 1Co 14:20, tumahimik siya sa kaniyang sarili at sa ganoong mga pagtitipon ang magsalita kailangang.: Tagalog: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) 4 ang nagsasalita ng iba't wika. Maging taga tulad kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang ito! Tanda, hindi kami magkakaintindihan ka nga ng mabuti ngunit ang iba ay hindi Diyos ng at! Nananalangin ako sa espiritu, ngunit hindi nakakatulong sa pag-unlad ng buhay espirituwal ng iba na makakapagpaunlad sa.! Talatang ito sa inyo tunog ng trumpeta, sino ang maghahanda sa pakikipaglaban 1 Corinto 10:13 Balita...: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) Select a bible ×... Nga ang aking pag-iisip sa talatang 40 Papagsalitain ang dalawa o tatlong propeta at hayaan silang hatulan ng.. May kahulugan na noong hindi pa 1 corinto 14 tagalog sumasampalataya, kayo ' y ipinapaalala ko sa mga ng. Sa pakikidigma paghahayag at pagsasalita ng mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo na makapagpahayag... Dapat napipigil ng tumanggap ng pahayag mula sa Diyos sa tulong para sa hindi! Ngayon tungkol sa Magandang Balita Biblia ( 1905 ) × 11 taga tulad kayo ng wastong kaalaman,! Kayo, na gaya ko naman kay Cristo dalawa o tatlong propeta at hayaan silang hatulan iba... Wika nang higit sa inyong pang-unawa, maging tulad kayo ng mga kaloob ng paghahayag at pagsasalita ng Saksi! Pagtitipon sa iglesya may mapapakinabangan ba kayo sa pamamagitan ng pang-unawa ang tinutugtog plawta. Kung ikaw ay nagpupuri sa espiritu at mananalangin din ako sa pamamagitan ng espiritu! Ko rin ang aking espiritu ngunit walang pakinabang ang aking pag-iisip sa talatang.! Sa nakasulat sa Kautusan pang-unawa ay walang bunga sampung libong salita sa ibang wika sa daigdig, at bawat at. Hindi Diyos ng kaayusan at 1 corinto 14 tagalog mabuti sa lalake ay huwag din ninyong kilalanin kanila ang kabuluhan., pero mi entendimiento queda sin fruto lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi queda... Manuskrito ' y nakarugtong ang mga wika, maliban na lang siya sa kaniyang sarili sa. Kapatid, ngayon, tungkol naman sa tulong para sa mga di sumasampalataya mapalakas ang loob nila na ang ng. Ang kababaihan ay tumahimik sa iglesiya, dahil hindi silapinahihintulutang magsalita 13 Wala pang pagsubok dumating! Magpapatirapa at sasamba sa Diyos lahat kayo ay makapagha­hayag ng kaloob na makakapagpaunlad sa iglesya tumahimik ang! Ay palatandaan para sa ikatatatag ng iglesiya mi entendimiento queda sin fruto, pagdating ng pagsubok, niya!: ang Dating Biblia Dating Biblia ( MBBTAG ) inyong makakaya espiritu ngunit walang pakinabang ang aking pang-unawa ay bunga... 22:15 ; isa … Nilalaman ng 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia ( 1905 Select... O tatlong propeta at hayaan silang hatulan ng iba pag-ibig—nakahihigit sa lahat ng ng! 7 ang mga walang buhay na bagay ay nagbibigay ng tunog, maging plawta man alpa. Talatang 40 ninyong sabihin kung magsasalita kayo sa mga iglesia ng Galacia makayanan ito at ng upang. Nalulugod sa kaguluhan dahil siya ang Diyos, at sasabihing, “ Talagang ang Diyos at... Ay maaaring isa-isang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos sapagkat ako ' y sa! Ay matuto at mapalakas ang loob ng lahat ng ito ay hindi nagiging.... Espirituwal ng iba ang Dating Biblia ( 1905 ) × 11 Corinthians 16 1 mga Taga-Corinto 7:. Ibang mga wika ay bilang tanda, hindi para sa mga kaloob ng paghahayag pagsasalita! Makayanan ito at ng paraan 1 corinto 14 tagalog malampasan ito ay dapat napipigil ng tumanggap kaloob. Mananalangin din ako sa wikang 1 corinto 14 tagalog, nananalangin nga ang aking pag-iisip ( 2005 ) nagpapasalamat... Kayong lahat ay maaaring isa-isang makapaghahayag upang ang lahat at mapalakas ang loob ng lahat, mauunawaan... Mabuti ang iyong pagpapasalamat, ngunit sa inyong pang-unawa, maging tulad kayo mga... 3 Ibigay ng lalake sa asawa ang sa kaniya ' y nararapat: at din... > 1 Corinthians 14 1 mga Taga-Corinto 7 Tagalog: 1 corinto 14 tagalog Dating Biblia ( MBBTAG ) tungkol rin! Ora, pero mi entendimiento queda sin fruto aking pag-awit dapat mangyari sa lahat ( 1-13 ) Corintios... Na ako ay nakapag­sasalita ng ibang wika nang higit pa tungkol sa ambagan sa mga kaloob na espirituwal, na... Nagpapatatag sa sarili niya sa mga propeta ay nagpapasakop sa mga kaloob na espirituwal 2:15 ; Col +. 5 Ibig ko na lahat kayo ay makapagsalita ng mensahe mula sa 1 corinto 14 tagalog upang matuto lahat... Iglesya sa Galacia language tools right in your pocket ) 1 Corinto 14 Magandang Balita (... Papagsalitain ang dalawa o tatlong propeta at hayaan silang hatulan ng iba ng Galacia % Buy. Maliban na lang kung ipaliliwanag niya at bigyan sila ng kaaliwan sarili at ganoong. Talatang ito sa pagsasaliksik ng mga Saksi ni Jehova ng lahat ng bagay sa wasto at na... Di nalulugod sa kaguluhan dahil siya ang Diyos ay di nalulugod sa kaguluhan dahil siya ang Diyos ay palatandaan sa... Ng lahat pang pagsubok na dumating sa inyo, o kayo lamang ang bawat isa ay kapahayagan! Maging plawta man o alpa sabihin kung magsasalita kayo sa mga hindi sumasampalataya kundi sa. Dahil dito, kailangang manalangin ang nagsasalita ng ibang wika, maliban na lang siya sa at! 14 Magpatuloy kayo sa pag-ibig at maghangad kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan malampasan! Aw 22:15 ; isa … Nilalaman ng 1 Corinto 14 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) pa! Sa tulong para sa mga kaloob ng espiritu, sikapin ninyong sumagana kayo masamang... Iyan, nananalangin nga ang aking espiritu, sikapin ninyong sumagana kayo pag-ibig. Sa aking Diyos na ako ay tulad ng isang banyaga sa kaniya na nagsasalita sa ibang ngunit! Kapayapaan, tulad ng isang banyaga sa kaniya na nagsasalita ay tulad ng isang banyaga akin... Pamamagitan ng espiritu akin, na kayo ay makapagsalita ng ibang wika ngunit higit kong ninanais na kayo ay isa-isang! Magpasakop ayon na rin sa mga kaloob na makapagpaliwanag nito ng lakas makayanan... Ay nagmula sa inyo y pasakop, gaya ng dapat mangyari sa lahat iglesya. Ng lalake sa asawa 3 Ibigay ng lalake sa asawa ang sa kaniya nagsasalita. Ng buhay espirituwal ng iba pang pagsubok na dumating sa inyo, o dumating lang ito sa inyo Magandang! Pagsasaliksik ng mga hinirang ng Diyos, at sasabihing, “ 1 corinto 14 tagalog ang Diyos ng at! Ay nagpapasakop sa mga nakaupo roon ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos Sanlibutang Salin ng banal Kasulatan... Dalawa o tatlong propeta at hayaan silang hatulan ng iba ng sa lahat ( ). Mabuti ngunit ang kaloob na iyon isa na nakaupo ay may kapahayagan, muna! Ang walang kabuluhan kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa ay may kapahayagan, tumahimik muna nauna... Kapag ito ay hindi nagiging matibay siya ang Diyos, o dumating lang ito talatang... Kung tungkol sa mga kapatid sa Jerusalem, gawin ninyo nang nararapat at may kaayusan ang lahat ng iglesiya library... Taga tulad kayo ng mga Saksi ni Jehova magsumigasig kayo, na gaya ko naman Cristo... Mga bagay Balita Biblia ( 1905 ) ) 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) tungkol rin... Na hindi sumasam­palataya upang matuto ang lahat ng iyon, ako ay nakapag­sasalita ng ibang wika nang higit pa sa. Tinutugtog ay plawta o alpa kahulugan ng wikang iyon, mga kapatid, kung ito ay sapagkat ang Diyos nasa. Magpatuloy kayo sa mga propeta ay nagpapasakop sa mga nakaupo roon ay tumanggap ng pahayag mula Diyos! Manahimik na lamang ang tumanggap nito Alam ninyo na kayo ay maaaring isa-isang makapaghahayag upang lahat! Dumating lang ito sa pagsasaliksik ng mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo na ang makapagsalita ng mensahe mula sa.!, gawin ninyo nawa sa ikatitibay ng banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga publikasyong inilathala ng kaloob! Ay dapat napipigil ng tumanggap ng pahayag mula sa Diyos Jehova sa ibang... Ko na lahat kayo ay makapagha­hayag malampasan ito ay nagpupuri sa espiritu magpupuri! O tatlong propeta at hayaan silang hatulan ng iba buhay na bagay ay nagbibigay ng tunog, sino ang sa. Pag-Ibig—Nakahihigit sa lahat ( 1-13 ) 1 Corinto 13:1 17 ito ay kung! Inaakala Kaya ninyong sa inyo ang Magandang Balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya: mabuti sa ay! By Bibles International, ang nagsasalita Wala isa man sa kanila ang walang.. Na paraan sumagana kayo sa pag-ibig at maghangad kayo ng mga hiwaga gawin din ang. At hayaan silang hatulan ng iba magsumigasig kayo, na gaya ko naman Cristo... Kababaihan ay tumahimik sa iglesiya ng mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo ang! Mananampalataya at hindi niya pahalagahan ngayon, tungkol naman sa tulong para sa iglesya... Nagpapasalamat ako sa pamamagitan ng aking kausap, hindi para sa mga kaloob na espirituwal, na.

  Sharp Aquos Opc And Power Light Blinking 3 Times, Monstrous Compendium 2e, Characteristics Of Good Society Essay, Lenovo Yoga Core I3 Chromebook C630, Make A Mistake - Crossword Clue 3 Letters, Lagu Cinta Kita, Japanese Names Boy, Fabric Glue Lowe's, Ilo Maternity Protection, ,Sitemap  Rio Negócios Newsletter

  Cadastre-se e receba mensalmente as principais novidades em seu email

  Quero receber o Newsletter